Lucavsalas Open 2017

  Lucavsalas Open 2017
  Lucavsalas Open 2017
  Lucavsalas Open 2017
  Lucavsalas Open 2017
  Lucavsalas Open 2017
  Lucavsalas Open 2017
  Lucavsalas Open 2017
  Lucavsalas Open 2017
  Lucavsalas Open 2017
  Lucavsalas Open 2017
  Citas galerijas
  Statūti

  Reģistrēti
  Latvijas Republikas
  Biedrību un nodibinājumu reģistrā

  Rīgā, 2011.gada 13.janvārī

  Biedrības "Latvijas Kanoe Federācija" statūti

  Apstiprināti
  Latvijas Kanoe federācijas konferencē

  Saturs

  1. nodaļa. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS

  1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Kanoe Federācija” (turpmāk tekstā – Federācija).

  2. nodaļa. DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

  2.1. Federācijas darbības mērķis ir:

  2.1.1 uz brīvprātības principiem apvienot smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta biedrības, nodibinājumus un juridiskās personas, kuras atbalsta un vēlās nodarboties, attīstīt un popularizēt kanoe aktivitāšu veidus:

  • airēšanas slalomu;
  • ātruma nobraucienu;
  • gludūdens smaiļošanu un kanoe airēšanu;
  • jūras smaiļošanu;
  • kanupolo;
  • maratonu;
  • ūdenstūrismu;

  u.c. ar kanoe airēšanu un smaiļošanu saistītas sporta un veselības aktivitātes.

  2.1.2 palīdzēt radīt nepieciešamos apstākļus smaiļošanas un kanoe airēšanas veidu attīstībai un sekmēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu;

  • popularizēt veselīgu dzīves veidu, izmantojot smaiļošanas un kanoe airēšanas sportu;
  • veikt sabiedriskā labuma funkcijas: tālākizglītības pasākumu organizēšanu, sporta-atpūtas masu pasākumu organizēšanu uz ūdens, drošības un vides aizsardzības pasākumu organizēšanu.

  2.2.1 Federācijas darbības uzdevumi:

  pārstāvēt smaiļošanu un kanoe airēšanu kā sporta veidu Latvijas valstī un starptautiskajā līmenī, t.s. Starptautiskajā Kanoe federācijā (International Canoe Federation, saīsināti – ICF) un Eiropas Kanoe asociācijā (European Canoe Association, saīsināti ECA).

  2.2.2 nodrošināt Latvijas izlašu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos, starptautiskajās regatēs un sacensībās, universiādēs u.c. sacensībās nacionālo izlašu līmenī;

  2.2.3 rīkot nacionālos čempionātus smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta veidos;

  2.2.4 rīkot mācību - treniņu nometnes un seminārus.

  2.2.5. Federācija savā darbībā ievēro antidopinga konvenciju prasības.

  3. nodaļa. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ

  3.1. Federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

  4. nodaļa. BIEDRU IESTĀŠANĀS FEDERĀCIJĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

  4.1. Par Federācijas biedru var būt juridiska persona, kura atbalsta Federācijas darbības mērķus un ir ieinteresēta tās sekmīgā darbībā. Lai kļūtu par Federācijas biedru, juridiskajai personai jāiesniedz ģenerālsekretāram virsvaldes noteiktas formas pieteikums, reģistrācijas apliecība, statūtu kopija un dokuments par iestāšanās maksas samaksu. Pēc pieteikuma saņemšanas, ģenerālsekretārs nedēļas laikā pieteikumu nodod izskatīšanai attiecīgās apvienības valdes akceptēšanai.

  4.2. Virsvalde tuvākajā sanāksmē, bet ne vēlāk, kā 2 mēnešu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu vai pieteikuma noraidīšanu. Uz virsvaldes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis virsvaldes lēmuma pieņemšanai. Virsvaldei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

  4.3. Virsvaldes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt konferencei. Ja arī konference noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par Federācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

  4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Federācijas rakstveidā paziņojot par to virsvaldei;

  4.5. Biedru var izslēgt no Federācijas ar virsvaldes lēmumu, ja:

  4.5.1. biedrs vairāk kā 2 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

  4.5.2. biedrs nepilda konferences un virsvaldes lēmumus;

  4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

  4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

  4.6. Jautājumu par Federācijas biedra izslēgšanu virsvalde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis virsvaldes lēmuma pieņemšanai. Virsvaldei lēmums par biedra izslēgšanu no Federācijas un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

  5. nodaļa. FEDERĀCIJAS BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  5.1. Katram Federācijas biedram ir tiesības ar pilnvaroto pārstāvju starpniecību:

  5.1.1 piedalīties Federācijas pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;

  5.1.2 savlaicīgi un regulāri saņemt informāciju par Federācijas un tās institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

  5.1.3 aktīvi piedalīties visos Federācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Federācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

  5.1.4 saņemt Federācijas praktisku un finansiālu atbalstu dažādu jautājumu risināšanā;

  5.1.5 atbilstoši statūtiem un saņemtajām pilnvarām, pārstāvēt un aizstāvēt intereses Latvijas un starptautiskajās organizācijās un lūgt Federācijas atbalstu;

  5.1.6 darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās un to apvienībās.

  5.2 Apvienības biedru pienākumi ir:

  5.2.1 ievērot apvienības statūtus un pildīt vadības institūciju lēmumus;

  5.2.2 regulāri līdz 15. martam nomaksāt ikgadējo biedra naudu. Nokavējot termiņu, biedrs zaudē savu statusu, kuru var atjaunot, samaksājot biedru naudu 150 % apmērā.

  5.2.3 ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Federācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu;

  5.2.4 augsti turēt Federācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Federācijas reputāciju sabiedrībā;

  5.2.5 savlaicīgi informēt virsvaldi un ģenerālsekretāru par rīkotajām sacensībām. Ja nav sevišķu ierobežojošu apstākļu, Federācijas apvienību kalendārajā plānā iekļautās sacensības ir atklātas;

  5.2.6 par pasākumiem ārpus Latvijas informēt virsvaldi (ģenerālsekretāru) 1 mēnesi iepriekš un 1 nedēļas laikā pēc atgriešanās;

  5.2.7 saskaņot ar apvienības valdi vai virsvaldi savu sportistu piedalīšanos citās sacensībās un mācību treniņu nometnēs, ja tās nav iekļautas Nacionālās izlases gatavošanās plānā;

  5.2.8 informēt ģenerālsekretāru par saviem starptautiskajiem sakariem ICF pasākumu ietvaros. Federācijas un savu interešu saskarsmē vienmēr rīkoties atbilstoši Latvijas interesēm;

  5.2.9 pārstāvot Federāciju, izmantot tikai virsvaldes apstiprinātās reklāmas.

  5.3 Federācija nedrīkst ierobežot savu biedru tiesības, kuras tam piešķirtas ar likumiem vai šiem statūtiem.

  5.4 Saistības biedram var noteikt ar konferences vai virsvaldes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

  6. nodaļa. FEDERĀCIJAS STRUKTŪRVIENĪBAS

  6.1 Ar konferences lēmumu var tikt izveidotas Federācijas teritoriālās un citas struktūrvienības;

  6.2 Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Federāciju regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Federācijas konference.

  6.3 Federācijas struktūrvienības ir Federācijas apvienības, kuras tieši vada un koordinē darbu attiecīgajā smaiļošanas vai kanoe airēšanas veidā.

  6.4 Apvienību veido vismaz 2 kolektīvie biedri.

  6.5 Ja apvienību veido tikai viens kolektīvais biedrs, kurš, saskaņā ar statūtiem ir nomaksājis biedru naudu, Federācija sniedz nepieciešamo palīdzību apvienības attīstībai un dalībai starptautiskās sacensībās, bet šai apvienībai nav balsstiesības un automātiski iedalīta vieta virsvaldē, vadītājs nav Federācijas viceprezidents.

  6.6 Apvienības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.

  6.7 Apvienības darbu kopsapulču starplaikos vada apvienības valde.

  6.8 Apvienībai ir vadītājs, kurš ir attiecīgā smaiļošanas vai kanoe airēšanas sporta veida augstākā oficiālā persona, viens no Federācijas viceprezidentiem un apvienības Virsvaldes priekšsēdētājs.

  7. nodaļa. KONFERENCE

  7.1 Federācijas augstākā lēmējinstitūcija ir Konference.

  7.2 Kārtējās konferences sasauc virsvalde reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

  7.3 Ārkārtas konferences sasauc virsvalde uz virsvaldes, prezidenta vai vienas desmitās daļas kolektīvo biedru pieprasījumu ar norādītu sasaukšanas iemeslu. Ārkārtas konferenci jāsasauc ne vēlāk kā 1 mēnesi un ne agrāk kā 3 nedēļas pēc pieprasījuma saņemšanas.

  7.4 Konferences sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību nosaka virsvalde.

  7.5 Ģenerālsekretāra vai virsvaldes nozīmētās personas(-u) pienākums ir izziņot konferenci rakstiski, telefoniski, elektroniski vai kā citādi tā, lai Federācijas biedri par konferenci būtu informēti ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Konferences sanākšanas.

  7.6 Atbildīgās personas(-u) pienākums ir savlaicīgi sagatavot Konferences dokumentu projektus tā, lai Konference noritētu lietišķi.

  7.7 Konferencē ir tiesīgi piedalīties visi Federācijas biedri. Biedri var piedalīties kopsapulcē tikai personīgi.

  7.8 Federācijas biedru pienākums ir ne vēlāk kā 7 dienas pirms konferences iesniegt ģenerālsekretāram savu pārstāvju pilnvarojuma dokumentus, kuros norādīts pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods.

  7.9 Federācijas biedru priekšlikumi par konferences darba kārtību un lēmuma projektiem iesniedzami ģenerālsekretāram vismaz trīs nedēļas pirms Konferences atklāšanas. Virsvaldes apstiprinātam dienaskārtības projektam jābūt saņemamam Federācijas sekretariātā vismaz vienu nedēļu pirms konferences atklāšanas.

  7.10 Kopsapulci atklāj prezidents un vada to līdz konferences vadītāja ievēlēšanai.

  7.11 Konferences sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists, redakcijas komisija, balsu skaitītāji, tiek apspriesti un pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.

  7.12 Konference izskata un pieņem lēmumus vienīgi virsvaldes vai rīcības komitejas iesniegtās dienaskārtības punktos.

  7.13 Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

  7.14 Ja konference nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota konference, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

  8. nodaļa. IZPILDINSTITŪCIJA

  8.1 Federācijas izpildinstitūcija ir virsvalde. Federācijas virsvaldi sastāda:

  8.1.2 virsvaldes priekšsēdētājs, kurš ir arī Federācijas prezidents;

  8.1.3 virsvaldes locekļi:

  • Federācijas ģenerālsekretārs;
  • katras apvienības pārstāvis;
  • 2 ievēlēti Virsvaldes locekļi.

  8.2 Virsvaldes locekļi virsvaldes uzdevumā ir tiesīgi pārstāvēt federāciju katrs atsevišķi.

  8.3 Virsvalde nodarbojas ar konferences lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros laikā starp konferencēm. Virsvaldes sanāksmes tiek sasauktas ne retāk kā reizi 2 mēnešos.

  8.4 Virsvaldes kompetencē ir:

  8.4.1 organizēt Federācijas ikdienas darbu;

  8.4.2 organizēt biedru reģistrāciju un uzskaiti;

  8.4.3 sadalīt Federācijas finansiālos līdzekļus;

  8.4.4 apstiprināt Federācijas štatu sarakstu, noteikt darba pienākumus un algas;

  8.4.5 apstiprināt jaunus Federācijas biedrus;

  8.4.6 prezidenta un ģenerālsekretāra prombūtnes laikā apstiprināt to amatu izpildītājus;

  8.4.7 izskatīt un apstiprināt komisijas, to vadītājus, darba (treniņu) plānus un nolikumus;

  8.4.8 organizēt kopsapulci, izstrādāt un apstiprināt dienas kārtību;

  8.4.9 lemt visus jautājumus, kuri saistīti ar uzņēmējsabiedrību un organizāciju izveidošanu vai dalību tajās, kā arī veikt darbības pārraudzību;

  8.4.10 izlemt visus ar Federācijas attīstību saistītos jautājumus, izņemot tos, kuru izlemšanu konference virsvaldei nav deleģējusi;

  8.4.11 noteikt amatpersonas ar paraksta tiesībām uzņēmuma reģistrā un bankās.

  8.5 Virsvaldes sasauc un sagatavo ģenerālsekretārs.

  8.6 Virsvaldes locekļi par savu darbu var saņemt atlīdzību

  9. nodaļa. PREZIDENTS

  9.1 pārstāv un vada Federāciju.

  9.1.1 vada konferences un virsvaldes, ja netiek ievēlēts kāds cits vadītājs;

  9.1.2 veic Federācijas Konferences un virsvaldes uzdevumus.

  9.1.3 Prezidents ir tiesīgs piedalīties ar balss tiesībām jebkuras struktūrvienības sanāksmēs.

  9.2 Prezidentu ievēl uz 4 gadiem.

  10. nodaļa. VICEPREZIDENTI

  Viceprezidenti ir attiecīgo smaiļošanas un kanoe airēšanas apvienību vadītāji, kuri tiek ievēlēti uz 2 gadiem.

  11. nodaļa. ĢENERĀLSEKRETĀRS

  11.1 Ģenerālsekretārs veic šajos statūtos noteiktos, Konferences un virsvaldes uzticētos pienākumus un:

  11.1.1 reģistrē apvienības un veic to kolektīvo biedru uzskaiti atbilstoši augstākstāvošo organizāciju prasībām;

  11.1.2 izziņo Konferences un virsvaldes sanāksmes un organizē tās;

  11.1.3 noformē Konferences un virsvaldes sanāksmju protokolus;

  11.1.4 kārto Federācijas lietvedību, izsūta apvienībām un kolektīvajiem biedriem vajadzīgos dokumentus;

  11.1.5 kārto Federācijas starptautisko saraksti un dokumentu apmaiņu;

  11.1.6 pārzin Federācijas kopējo budžetu un finansiālo darbību;

  11.1.7 sastāda Federācijas pasākumu kalendāros plānus un iesniedz pēc vajadzības citās organizācijās;

  11.2 Ģenerālsekretārs ir tiesīgs ar balss tiesībām piedalīties jebkuras struktūrvienības sanāksmē.

  11.3 Ģenerālsekretāru pēc prezidenta ieteikuma ievēl virsvalde uz 4 gadiem.

  11.4 Ģenerālsekretāram ir jābūt angļu valodas priekšzināšanām.

  12. nodaļa. REVIDENTS

  12.1 Federācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl konference uz vienu gadu.

  12.2 Biedrības revidents nevar būt Federācijas virsvaldes loceklis, bet viņam ir tiesības piedalīties jebkuras struktūrvienības sanāksmēs.

  12.3 Revidents:

  12.3.1 veic Federācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

  12.3.2 dod atzinumu par Federācijas budžetu un gada pārskatu;

  12.3.3 izvērtē Federācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;

  12.3.4 sniedz ieteikumus par Federācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

  12.4 Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

  12.5 Biedru sapulce apstiprina Federācijas gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

  13. nodaļa. BIEDRU NAUDA

  13.1 Federācijas biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā periodā līdz 15. martam. Ikgadējo biedru naudas lielumu, pamatojoties uz virsvaldes ieteikumu, noteic konference.

  13.2 Pēc noteiktā termiņa biedru nauda jāmaksā 150% apmērā.

  Atbalstītāji
  Arčers Izglītības un zinātnes ministrija sēklas Akatrans Softhouse
  Aktuāli
  Tokyo 2020 Minsk
  Federācijas
  Eiropas kanoe asociācija